A jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban, mint „Nyereményjáték Szabályzat a szervező (a továbbiakban, mint „Szervező”) által a Szervező Instagram oldalán (https://www.instagram.com/haztartasom_hulladek_nelkul/) meghirdetett nyereményjátékára vonatozik („Nyereményjáték poszt”).

1. A részvétel feltételei

1.1. A Nyereményjátékban a felhívásban megadott időtartamban a Nyereményjátékban megadott feladatok elvégzésével (kiírásnak megfelelő komment és story megadása) a Szervező Instagram oldalán (https://www.instagram.com/haztartasom_hulladek_nelkul/) lehet részt venni. A megfejtést elküldő / kommentelő (a továbbiakban, mint „Játékos”) a válasz megadásával magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Nyereményjáték Szabályzatot. A Szervező a Nyereményjáték posztot az Instagram oldalon bejegyzésként jeleníti meg, a Nyereményjáték kezdetét jelezve. A Szervező posztja tartalmazza a megválaszolásra váró kérdéseket / játékra történő felhívást, valamint linket a Nyereményjáték Szabályzathoz.

1.2. A Nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt: (i) a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont); a nyerő termékek gyártásában, csomagolásában, a játék szervezésében és megvalósításában bármilyen módon közreműködők és ezek alkalmazottai, valamint értékesítési partnerei és ezek alkalmazottai, illetve az alkalmazottak hozzátartozó; (ii) a Nyeremény Partner tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. A játékból kizárásra kerül az, aki a jelen játékszabályzatban foglalt szabályoknak nem felel meg, azokat nem tartja be, azokkal visszaél vagy megpróbál visszaélni.

1.3. A Nyereményjáték időtartamának lejártát követően küldött megfejtés elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt. A komment elküldését követően a Játékos által szerkesztett kommentek érvénytelenek. A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult a kommentjét törölni, illetve megkérni a Szervezőt arra, hogy a kommentjét törölje, a komment törlését viszont úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja.

2. Sorsolás menete

2.1. A Nyereményjáték nyereményét a közzétett nyilvános felhívás/bejegyzés tartalmazza.

2.2. A Szervező a nyereményt a helyes választ / kommentet elküldő Játékosok között véletlenszerű sorsolás alapján sorsolja. A sorsolásban a felhívásnak megfelelően választ adók / kommentelők kerülnek be. A sorsolásra a Szervező székhelyén kerül sor a Nyereményjáték poszt kihirdetését követő 5 munkanapon belül.

2.3. A Szervező a nyeremény darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol. A nyertesen túl továbbá a nyeremény darabszámával megegyező számú további pótnyertes kerül kisorsolásra, aki a nyertes helyébe lép, amennyiben a nyertes nem működik együtt a Szervezővel a nyeremény átadása érdekében, (így különösen, ha a 7. pontban meghatározott határidőn belül nem küldi meg a Szervező részére a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat), vagy bármely más okból, pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére. Ha a második pótnyertes sem felel meg a Szabályzatban előírtaknak vagy a kapcsolatfelvétel sikertelen, a nyeremény sorsolása eredménytelen.

2.4. A Szervező a Nyereményjáték nyertesét az Instagram oldalán közzéteszi, közölve a nyertes Instagram profilján feltüntetett nevét. A nyertes ezen személyes adatainak az előzőek szerinti nyilvánosságra hozásához hozzájárul. A Szervező a nyertessel az eredményt a kommentre adott válaszával vagy privát üzenetben közli, amelyben felhívja a nyertest, hogy az Instagramon privát üzenetben küldje meg a Szervező részére a nevét, postacímét és telefonszámát. A nyertesnek a felhívást követő 5 (öt) napon belül válaszolnia kell a Szervezőnek. Amennyiben a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a megadott határidőn belül, a Nyertes elismeri, hogy sem a Szervező, nem köteles a Nyereményt biztosítani.

3. Nyeremény átadása

3.1. A nyereményt a Szervező az eredményhirdetést követő 30 napon belül adja át a nyertesnek, futárszolgálat vagy postai kézbesítés útján a nyertes által megadott címre a Szervező kizárólagos döntésétől függően. A nyeremény átvételére kizárólag a nyertes jogosult, e jog nem ruházható át. Ha a nyertes e határidőn belül a nyereményt nem kapja kézhez, köteles ezt haladéktalanul jelezni a Szervező részére. A nyertes tudomásul veszi, hogy késedelmes értesítés esetén sem a Szervező nem felelős a nyeremény rendelkezésre állásáért, valamint kézbesítéséért. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép.

4. Adatvédelem

4.1. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel, illetve – a Nyereményjáték megnyerése esetén – további személyes adatai megküldésével automatikusan és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatai a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Nyereményjátékban való részvétel céljából. Az adatkezelő megegyezik a Szervezővel. A promóciós játék keretében történő adatkezelés célja a Tóth Andi – Dobd ki a szemetest! Hulladékcsökkentés lépésről lépésre című könyv promóciója a nyereménysorsoláson keresztül, amely alapján az És-Tóth Bt. a játékosok által megadott adatokat a nyereménysorsolás lebonyolítása érdekében kezelheti. Ha az érintett személy a Nyereményjáték szabályzatot elfogadja és a játékban részt vesz, akkor a jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez is hozzájárul. Jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez történő hozzájárulását az Instagram poszt alatti kommenteléssel fogadja el a játékos. A nyereményjáték során kisorsolt nyertesnek, a nyeremény átadása céljából az alábbi adatokat szükséges megadnia: teljes név, e-mail cím, telefonszám (mobil), szállítási cím

4.2.A kezelt adatok köre az adatkezelés jelen nyilatkozat fenti pontban megjelölt célokhoz igazodik, azok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges és az adatkezelés a célok eléréshez szükséges mértékű.

4.3. A nyereménysorsolás lebonyolítása érdekében történő adatkezelés időtartama a Játékszabályzat szerint kisorsolt nyeremény nyertes részére történő átadásának napja, de legkésőbb az átadástól számított egy év.

4.4. Az És-Tóth Bt. az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó adatkezelés minden lényeges körülményéről. Az És-Tóth Bt. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelme esetén írásban – adja meg a tájékoztatást. Az érintett jogosult továbbá a személyes adatai törlését kérni, illetve megilleti a tiltakozás joga.

4.5. A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszokkal az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) fordulhat, illetve adatvédelmi jogsértés esetén bírósági utat is igénybe vehet.

5. A Szervező felelőssége

5.1. A Szervező nem vállal felelősséget: – a helytelen válasz megadásáért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjáték során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli, – a nyeremény hibáiért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják, – bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget, – ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. – a nyereményekkel kapcsolatos szavatossági vagy késedelmes teljesítésből eredő igényeket illetően azzal, hogy az ajándék gyártója/forgalmazója által vállalt jótállást, szavatosságot a nyertes érvényesítheti.

5.2. A nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

5.3. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

5.4. A Játékos kötelesek együttműködni a szervezővel a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, ezzel kapcsolatosan a Szervezőt felelősség nem terheli. Amennyiben a nyertes a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti. A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja

6. Egyéb rendelkezések

6.1. A szervező jelen Szabályzat változtatásának, illetve a nyereményjáték megszüntetésének jogát fenntartja és vállalja, hogy amennyiben jelen szabályzat bármely része a nyereményjáték időtartama alatt módosul, vagy a nyereményjáték megszüntetésre kerül, akkor a módosított játékszabályzatot- a módosítások megjelölése mellett- vagy a megszüntetés tényét az Instagram oldalán haladéktalanul közzéteszi. A nyereményjátékban résztvevő játékosok a részvétellel tudomásul veszik, hogy az esetleges módosításokról külön értesítést nem kapnak és a saját felelősségük az esetleges módosításokról a fenti oldalon megfelelően tájékozódni.

6.2. A Nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatta, nem hagyta jóvá illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. Az Instagram a Nyereményjátékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik.

6.3. Szervező fenntartja magának a jogot jelen Nyereményjáték Szabályzat módosítására, illetve kiegészítésére.

Gödöllő, 2020.08.07.