Jelen dokumentum tartalmazza a hulladeknelkul.hu oldal üzemeltetője (továbbiakban “Szolgáltató”) Általános Szolgáltatási Feltételeit („ÁSZF”), a hulladeknelkul.hu weboldalon létrejövő jogviszonyokat is.

Kérem, hogy csak akkor vegye igénybe a honlapon található szolgáltatásokat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szolgáltatás igénybevétele során a jelen ÁSZF-t elfogadja, így kérjük, hogy azt a szolgáltatás megrendelését megelőzően figyelmesen olvassa végig.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

  • Neve: És-Tóth Bt.
  • Székhelye: 2100 Gödöllő, Béke utca 5.
  • Adószáma: 21938807-1-13
  • Cégjegyzékszám: 13 06 051574
  • E-mail címe: haztartasom.hulladek.nelkul@gmail.com
  • Számlavezető bank: OTP Bank
  • Bankszámlaszám: 11742049-21466247-00000000

1. Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CV III. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Jelen ÁSZF 2020. február 5-től hatályos és visszavonásáig hatályban is marad.

2. Értelmező rendelkezések

Felhasználó/Vásárló: Felhasználónak minősül minden olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki valamilyen formában használja Szolgáltató által kínált szolgáltatásokat, illetve a Szolgáltató által kezelt hulladeknelkul.hu weboldalt olvassa (a továbbiakban: Felhasználó).

Termék: Minden olyan Szolgáltató által eladásra kínált szolgáltatás (és/vagy termék), amelyet a Felhasználó a https://hulladeknelkul.hu/ oldalon megvásárolhat/megrendelhet.

Weboldal: https://hulladeknelkul.hu/ weboldal.

Szerződés: Szolgáltató és a tőle szolgáltatást/terméket a https://hulladeknelkul.hu/ oldalon keresztül megrendelő Felhasználó között a Szolgáltató és a Felhasználó egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően. Ezen elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra.

Rendelés: egy elektronikus dokumentum, azaz a Szolgáltató és Felhasználó között létrejövő olyan kommunikációs forma, amely révén a Felhasználó a Weboldal segítségével ismerteti a Szolgáltatóval a Weboldalon található Szolgáltatások/Termékek valamelyikének megvásárlási szándékát. 

3. ÁSZF célja és hatálya

Jelen ÁSZF a szolgáltatást nyújtó Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. A Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja. A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Felhasználónak nem köteles előzetes írásos tájékoztatást adni. A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került a Szolgáltató weboldalán, a https://hulladeknelkul.hu/ címen.

Jelen ÁSZF 2020. február 5. napjától határozatlan ideig szól.

4.  A Szolgáltatás

A https://hulladeknelkul.hu/ Weboldalon a Szolgáltató a háztartási hulladékcsökkentés módszereihez ad tanácsot, tippeket, ötleteket az érdeklődők számára. A honlap megtekintéséhez nem szükséges regisztráció, az oldalon található anyagok megtekintése díjmentes.

5. A regisztráció folyamata és feltételei

5.1. A szolgáltató Webshopjában valamennyi természetes és jogi személy regisztrálhat. A regisztrációs felület a felső menüsorban található A fiókom menüpontra való kattintással érhető el. 

5.2. A Regisztráció során szükséges megadni a rendszer által kötelezően megadandónak előírt adatokat. Ezen adatok megadása nélkül a Regisztráció iránti kérelem kitöltése érvényesen nem fejezhető be.

5.3. Minden olyan jogi személy regisztrálhat a Weboldalon keresztül, amely az adott ország jogi szabályozása értelmében rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel és felhatalmazásokkal illetve nem áll fizetésképtelenségi vagy jogutód nélküli megszűnést eredményező eljárás alatt.

5.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató saját belátása szerint dönt a regisztráció iránti kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. A Szolgáltató a döntését nem köteles indokolni és az abból fakadóan a Felhasználónál keletkező semminemű kár vagy elmaradt vagyoni előny megtérítéséért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben utasítja el a regisztrációs kérelmeket:

  • nem valós cégadatok
  • helytelenül kitöltött regisztrációs kérelem
  • elutasított regisztrációs kérelem változatlan formában történő ismételt benyújtása

5.5. A regisztráció sikeres befejezéséről a Felhasználó értesítést kap. 

6. Szolgáltatás megrendelése

6.1. A vásárlás/megrendelés a Weboldalon keresztül történhet. A szerződés létrejötte az a pillanat, amikor Felhasználó ajánlatát a Szolgáltató visszaigazolja.

6.2. A Szolgáltatás megrendeléséhez a Weboldalon elérhető termékek/szolgáltatások közül a Felhasználó kiválasztja azt vagy azokat, amelyeket meg kíván rendelni. A megrendelni kívánt Termék/Szolgáltatás mennyiségének megadása után a KOSÁRBA TESZEM feliratú gomb megnyomásával az adott termék a Kosárhoz adható.

6.3. A Kosár tartalma a A fiókom menüponton belül található Kosár pontban megtekinthető, illetve módosítható.

6.4. A megrendelés során a Szolgáltatás Kosárba helyezése után (Tovább a pénztárhoz) a Webshop által kért adatok megadása kötelező, a Rendelés az adatok megadása nélkül nem fejezhető be. A vásárlás a Megrendelés elküldése gomb megnyomásával fejeződik be.

6.5. Az érvényes Rendelés leadásának feltétele a Kosárban szereplő szolgáltatások árának maradéktalan megfizetése. A Weboldalon szereplő árak bruttó árak, forintban értendőek, az ÁFÁ-t tartalmazzák. A szállítási költséget nem tartalmazza a vételár. A weblapunkon közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja. A Webshopban a fizetés előreutalással illetve bankkártyával (PayPal) lehetséges.

6.6. A Szolgáltató az érvényesen leadott rendelés kézhezvételétől számított legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül intézkedik a megrendelt Szolgáltatások elindításáról a Megrendelő részére. Amennyiben a megrendelés teljesítése a fenti határidőben az Szolgáltató kívül álló okból nincs lehetőség, úgy erről a tényről és a szállítás várható határidejéről a Szolgáltató elektronikus levélben értesítést küld.

7. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltatás weboldala és a weboldalon található valamennyi tartalom Szolgáltató és partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Felhasználó írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség az adatszolgáltatásra.

Amennyiben Felhasználó írásban hozzájárul, Szolgáltató jogosult a Felhasználó által írt szolgáltatás értékeléseit valamint nevét felhasználni a szolgáltatás népszerűsítése céljából.

Szolgáltató minden esetben a legjobb tudása szerint jár el szolgáltatás nyújtásakor. Amennyiben Felhasználó nem elégedett, ez Szolgáltatónak nem róható fel.

8.  A felelősség kizárása 

8.1. A Regisztráció vagy a Megrendelés során megadott adatok helyességéért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, az abban szereplő hibákért, elírásokért, vagy az ezekből fakadó valamennyi kárért kizárólagosan Felhasználó felelős. 

8.2. Rendelés leadása céljából bármely Felhasználónak hozzáférése van a Weboldalhoz. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza a Felhasználó hozzáférését valamely Rendelés leadása tekintetében abban az esetben, ha úgy tekinti, hogy a Felhasználó a viselkedésével vagy a Weboldalon folytatott tevékenysége a Szolgáltató vagy harmadik személyek részére sérelmes. 

8.3. Az online fizetések esetében a Szolgáltató nem felelős/nem vonható felelősségre a Felhasználó által fizetendő semmilyen egyéb pótköltség vonatkozásában, ideértve, de nem kizárólag, a Felhasználó kártyakibocsátó bankja által alkalmazott valutaváltási díjakat is.

8.4. Amennyiben a Szolgáltató a Rendelést nem tudja teljesíteni, úgy ennek észlelését követően ennek tényét 5 (öt) munkanapon belül köteles jelezni a Megrendelő részére, egyúttal elállni a szerződéstől és intézkedni a Megrendeléssel egyidejűleg a Felhasználó által a Szolgáltató részére kifizetett díjak és költségek visszautalásáról. A Szolgáltató a jelen pontban rögzített összegek visszafizetésén túl felelősségét minden a Felhasználónál vagy harmadik személynél felmerülő, a szerződéstől való elállásból eredő kár megfizetéséért kizárja. 

8.5. A Szolgáltató szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt.

8.6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget abban az esetben, ha minden gondossága ellenére a Weboldalon hibás ár vagy téves információ szerepel, különös tekintettel, ha az nyilvánvalóan felismerhető, vagy a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő (pl. 0 Ft vagy 1 Ft). Ilyen esetekben Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást/terméket hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásban vagy azt követően felajánlhatja a Megrendelőnek a valós áron történő  frissített megrendelést, aminek ismeretében a Felhasználó eldöntheti, hogy a valós áron megrendeli-e a szolgáltatást/terméket.

9.  A Vásárló felelősségvállalása

A Felhasználó kijelenti, hogy az itt felsorolt feltételeket elolvasta, megértette és tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, amelyért anyagi felelősséggel tartozik. A Felhasználónak jogában áll a megrendelés elküldése után, de még a szolgáltatás megkezdése előtt elállni a rendelési szándékától, valamint Felhasználó név-, a regisztráció törlésére, adatok módosítására, hírlevélről lejelentkezésre. 

10. A szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

10.1. A Szolgáltatáshoz fűződő valamennyi alkotói jog a Szolgáltató tulajdonát képezi. 

10.2. A Weboldalon elhelyezett valamennyi tartalom (szövegek, ábrák, képek) a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi.

10.3. A Weboldalon található tartalom bárminemű felhasználása, illetve Szolgáltatások/Termékek másolása reprodukálása kizárólag a tulajdonosok előzetes, írásbeli engedélyével, az abban foglalt feltételek teljesítése mellett történhet.

10.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalhoz és a Szolgáltatáshoz, mint alkotásokhoz fűződő bármely jogának megsértése esetén a jogsértő személlyel vagy személyekkel szemben valamennyi jogszabály által számára biztosított eszközzel fellépjen. A Szolgáltató semmilyen nyilatkozata nem értelmezhető úgy, hogy a jelen pontban foglalt jogáról részben vagy egészben lemond. 

10.5. A Felhasználóhoz bármely kommunikációs eszközzel (elektronikus, telefon stb.) átküldött vagy az Ügyfél által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi a Szolgáltató szerződéses kötelezettségét az illető tartalom vonatkozásában.

11. Adatkezelés

Szolgáltató köteles a Szolgáltatás kapcsán a tárolt adatok kezelését törvényes módon ellátni.

A https://www.hulladeknelkul.hu Felhasználó általi látogatásakor Szolgáltató automatikusan rögzítheti Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Az adatokhoz sem a Felhasználók sem harmadik fél, csak a Szolgáltató fér hozzá.

Felhasználó adatai, valamint a Szolgáltató által tárolt információk felhasználhatóak Felhasználó és Szolgáltató között felmerülő kérdések esetén.

12. Kapcsolattartás

Felek elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást. Szolgáltató kapcsolattartásra fenntartott e-mail címe: haztartasom.hulladek.nelkul@gmail.com

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.

Te is tehetsz a környezetedért, igenis minden apró lépés számít! Tarts velem ezen az úton!

Ahhoz hogy ne maradj le a friss Facebook posztokról, ötletekről ne felejtsd el bekapcsolni a követés funkciót, azon belül pedig beállítani a megjelenítés elsőként! You Tube csatornámon időről-időre jelentkezem hulladék-csökkentő kisfilmjeimmel. Továbbá már az Instagramon  és a Pinteresten is megtaláltok, ha csak gyorsan képes inspirációkra vágytok.

Ha elakadnátok az úton, akkor a Dobd ki a szemetest! című könyvem sokat segíthet. Ha pedig még további tanácsra van szükségetek, akkor kérjétek a személyre szabott egyéni tanácsadást tőlem.