6. Az igénybe vett adatfeldolgozók és adatkezelők

6.1. Tárhely-szolgáltató

6.1.1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

6.1.2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 • Név: Dotroll Kft.
 • Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
 • Honlap: https://dotroll.com/
 • Telefon: +36 – 1 – 432 – 3232

6.1.3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

6.1.4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

6.1.5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6.1.6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

6.1.7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

6.2. Könyvelési feladatok, számlázás

6.2.1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: könyvelési feladatok, számlázás

6.2.2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 • KBOSS.hu Kft. – számlázó rendszer
 • Cím, levelezési cím: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b
 • Internetes elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/szamla/kapcsolat
 • Adatkezelési tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/
 • PannonLargo Kft. – könyvelés
 • Cím: Pécs, Liszt Ferenc utca 12.
 • Adószám: 11365190-2-02
 • Telefon: +36 72-511-260.

6.2.3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, Számlázási cím, Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, számlázással, kifizetéssel kapcsolatos adatok.

6.2.4. Az érintettek köre: A weboldalon megrendelést leadó valamennyi érintett.

6.2.5. Az adatkezelés célja: A weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos ügyfélszolgálati munka elvégzése, valamint a törvényi előírások alapján számla kiállítása/könyvelési feladatok elvégzése

6.2.6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19.  cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően  az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az  adatokat. Regisztrációt nem igénylő vásárló esetén a vásárlást követő 30 nap elteltével kerülnek törlésre az adatok.

6.2.7. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

6.3. Hírlevélküldés, valamint reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mailek) küldése

6.3.1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: hírlevelek, valamint reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek kiküldése az érintetteknek.
6.3.2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp
Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

6.3.3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, e-mail cím.

6.3.4. Az érintettek köre: A hírlevélre, valamint reklámot tartalmazó elektronikus üzenetekre feliratkozott valamennyi érintett.

6.3.5. Az adatkezelés célja: az érintett által igényelt hírlevél, valamint reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek kiküldése.

6.3.6. Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése: A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

6.3.7. Hírlevelekkel, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldésével kapcsolatban bővebb információ lejjebb található (Hírlevél, DM tevékenység).

6.4. Az érintett jogai:

 • Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
 • Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
 • Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
 • Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

7. Cookie-k (sütik) kezelése

7.1. A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.

7.2. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében foglaltak szerint a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal, például rádiófrekvenciás azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva felhasználhatók a természetes személyes profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására. Ezért Adatkezelő a Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén alkalmaz cookie-kat. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

7.3. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

7.4. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

7.5. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

7.6. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

7.7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 • Süti típusa: Munkamenet sütik (session)
 • Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
 • társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
 • Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

7.8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

7.9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

7.10. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

7.11. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. ügy.