6. Az igénybe vett adatfeldolgozók és adatkezelők

6.1. Tárhely-szolgáltató

6.1.1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

6.1.2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 • Név: Dotroll Kft.
 • Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
 • Honlap: https://dotroll.com/
 • Telefon: +36 – 1 – 432 – 3232

6.1.3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

6.1.4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

6.1.5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6.1.6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

6.1.7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

6.2. Könyvelési feladatok, számlázás

6.2.1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: könyvelési feladatok, számlázás

6.2.2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 • KBOSS.hu Kft. – számlázó rendszer
 • Cím, levelezési cím: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b
 • Internetes elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/szamla/kapcsolat
 • Adatkezelési tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/
 • PannonLargo Kft. – könyvelés
 • Cím: Pécs, Liszt Ferenc utca 12.
 • Adószám: 11365190-2-02
 • Telefon: +36 72-511-260.

6.2.3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, Számlázási cím, Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, számlázással, kifizetéssel kapcsolatos adatok.

6.2.4. Az érintettek köre: A weboldalon megrendelést leadó valamennyi érintett.

6.2.5. Az adatkezelés célja: A weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos ügyfélszolgálati munka elvégzése, valamint a törvényi előírások alapján számla kiállítása/könyvelési feladatok elvégzése

6.2.6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19.  cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően  az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az  adatokat. Regisztrációt nem igénylő vásárló esetén a vásárlást követő 30 nap elteltével kerülnek törlésre az adatok.

6.2.7. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

6.3. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

6.4. Az érintett jogai:

 • Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
 • Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
 • Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
 • Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

7. Cookie-k (sütik) kezelése

7.1. A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.

7.2. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében foglaltak szerint a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal, például rádiófrekvenciás azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva felhasználhatók a természetes személyes profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására. Ezért Adatkezelő a Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén alkalmaz cookie-kat. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

7.3. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

7.4. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

7.5. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

7.6. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

7.7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 • Süti típusa: Munkamenet sütik (session)
 • Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
 • társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
 • Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

7.8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

7.9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

7.10. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

7.11. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. ügy.